Účty treba platiť - Paying the bills

Day 5,986, 13:23 Published in Slovakia Slovakia by Jozef Danko
English translation is blow slovak text

Slovensko má aktuálne na svojom účte veľmi peknú sumu. Je to 5 203 697 korún a 26 halierov. Žiaľ, nie všetky tieto peniaze nám patria. S Tureckom, aj so Španielskom máme dohodu, že dane získané z držania ich provincií im vrátime. V prvom rade sa jedná o Turecko, ktoré nás v tomto smere síce nesúri, ale čakajú už dlho. Sami nám pritom v minulosti dane vrátili.

Od dňa 5949 do 9585 (9.4.2024) sa jedná o sumu 1 005 419 SKK.

Z tohto dôvodu žiadam poslancov, aby predložili čo najskôr spolu aspoň 3 návrhy na presun financií zo štátneho rozpočtu na účet Národnej Banky Slovenska v hodnote 400 000 SKK.

Prípadné ďalšie návrhy by umožnili vrátiť aj ďalšie dane a to tak Turecku, ako aj Španielsku. Zároveň to zníži riziko prípadného vojenského prevratu s cieľom zmocniť sa týchto financií.

Za spoluprácu poslancom vopred ďakujem.


Slovakia currently own on its account very nice sum of money. It is 5 203 697 crowns and 26 hellers. Sadly, not all of these money belongs to us. There is an agreement with Turkey and Spain, that we will return taxes from their provinces we currently control. First to serve is Turkey, who is not hurrying us, but they are already waiting for quite some time. They have returned our taxes in the past.

From the day 5949 till 9585 (9th of April 2024) it is 1 005 419 SKK.

Because of this, I ask congressmans to propose at least 3 consecutive laws to donate money from country budget to Národná Banka Slovenska in sum of 400 000 SKK.

May there be other donations, those will allow to return more taxes to both Turkey and Spain. This will also decrease risk of PTO with aim of tacing control of those money.

I thank to congressmans for cooperation in advance.